Till startsida
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Webbkarta

Myndigheter med direktiv i instruktion och/eller regleringsbrev

Nedan följer en lista över myndigheter med direktiv i instruktionerna och/eller i regleringsbreven om utåtriktat jämställdhetsarbete.

Samtliga myndighetsinstruktioner finns i Svensk författningssamling (SFS) på Riksdagens webbplats, medan regleringsbreven finns i Ekonomistyrningsverkets databas Statsliggaren.

Svensk författningssamling (SFS)

Statsliggaren

Förteckningen är hämtad från en kommande Jämirapport om regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete.

Boverket

(Miljödepartementet)

Instruktion: ska, när det är relevant, beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamheten i övrigt kan få i frågor som rör boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet samt barn, ungdomar, äldre, personer med utländsk bakgrund, funktionshindrade eller andra grupper av befolkningen.

SFS 2007:1065

Regleringsbrev för 2009: ska sammanställa erfarenheter och informera om forskning och praktisk tillämpning gällande frågor om jämställdhet i den fysiska planeringen. Boverket har också fått i uppdrag att på nationell nivå, leda och samordna och i samverkan med länsstyrelserna stödja ett konkret utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.

Myndighetens webbplats

Brottsförebyggande rådet (Brå)

(Justitiedepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet genom att i sitt utvärderings-, forsknings- och utvecklingsarbete belysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön. Om det inte finns särskilda skäl mot det ska myndigheten redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund.

SFS 2007:1170

Regleringsbrev för 2009: ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att stärka personalens kompetens i jämställdhetsintegrering och jämställdhetsperspektivets relevans för myndighetens verksamhet. Brå ska genomföra en uppföljning och utvärdering av regeringens handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor m.m.

Myndighetens webbplats

Brottsoffermyndigheten

(Justitiedepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv genom att i sin verksamhet belysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön. Om det inte finns särskilda skäl mot det ska myndigheten redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund.

SFS 2007:1171

Myndighetens webbplats

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Instruktion: ska utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs, att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män.

SFS 2008:1401

Myndighetens webbplats

Fiskeriverket

(Jordbruksdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska analysera effekter avseende jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt avseende Europeiska fiskerifonden (EFF). I detta ligger att redovisa hur medel från fonden fördelar sig mellan kvinnor och män.

Myndighetens webbplats: Jämställdhet och mångfald

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas)

(Socialdepartementet)

Instruktion: ska särskilt främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

SFS 2007:1431

Regleringsbrev för 2009: ska redovisa: 1) könsfördelning inom rådets beredningsorganisation, 2) könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, 3) vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet, 4) i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden inom rådets ämnesområden, samt 5) insatser för att främja jämställdhet mellan könen och för att diskriminering på grund av kön inte ska förekomma.

Myndighetens webbplats

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

(Miljödepartementet)

Instruktion: ska, inom ramen för sin huvuduppgift, särskilt främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

SFS 2007:1059

Regleringsbrev för 2009: ska redovisa: 1) insatser för att främja jämställdhet mellan könen och för att diskriminering på grund av kön inte ska förekomma, 2) i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden, exempelvis i toxikologisk forskning, 3) könsfördelning inom rådets beredningsorganisation som helhet och per kommitté, 4) könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt 5) vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Myndighetens webbplats

Försvarets materielverk (FMV)

(Försvarsdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska ur jämställdhetsaspekterna har beaktats och integrerats i anskaffning och utveckling av materiel, i för ändamålet relevanta projekt.

Myndighetens webbplats

Försvarsmakten

(Försvarsdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska redovisa vilka insatser som föregåtts av en analys ur ett jämställdhetsperspektiv (bl.a. FN:s resolution 1325[2000] och 1820[2008] inkl. vad detta inneburit för genomförandet av dessa insatser).

Myndighetens webbplats: Jämställdhetsarbete

Försäkringskassan

(Socialdepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

SFS 2007:1235

Regleringsbrev för 2009: ska genomföra och till regeringen redovisa prognoser avseende jämställdhetsbonusen per den 30 juli samt den 29 oktober 2009. Dessutom ska antalet bonusdagar som uppkommit samt antalet föräldrar som kan komma att vara berättigade till bonus, rapporteras.

Myndighetens webbplats

Högskoleverket

(Utbildningsdepartementet)

Instruktion: ska inom sitt verksamhetsområde främja likabehandling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

SFS 2007:1293

Myndighetens webbplats: Jämställdhet i högskolan

Konjunkturinstitutet

(Finansdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Rapporten ska beakta relevanta jämställdhetsaspekter. Konjunkturinstitutet beslutar om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna och efter samråd med Medlingsinstitutet.

Myndighetens webbplats

Konstnärsnämnden

(Kulturdepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produktionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor.

SFS 2007:1199

Myndighetens webbplats

Livsmedelsverket

(Jordbruksdepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sitt informations- och utredningsarbete utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov.

SFS 2007:2043

Myndighetens webbplats

Länsstyrelserna (21 st.)

(Finansdepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor. Vid länsstyrelsen ska det finnas en särskild sakkunnig för frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män.

SFS 2007:825

Regleringsbrev för 2009: ska redovisa vilka insatser som gjorts för att övergripande stödja viktiga aktörer i länet när det gäller jämställdhetsintegrering, samt omfattningen och resultatet av dessa insatser.

Myndighetens webbplats: Jämställdhet

Medlingsinstitutet

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Instruktion: ska analysera löneutvecklingen från ett jämställdhetsperspektiv och följa frågan om diskriminering i lönesättningen på andra grunder än kön.

SFS 2007:912

Myndighetens webbplats: Om löneskillnader - kvinnor och män

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

(Utbildningsdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska redovisa hur myndigheten i sin verksamhet bidrar till att uppfylla de jämställdhetpolitiska målen och hur myndighetens interna jämställdhetsarbete bedrivs.

Myndighetens webbplats

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)

(Utrikesdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska vid presentation för investerare m.fl. om Sverige som investeringsland framhålla den svenska jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska även inom ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) arbeta för att beskriva den svenska jämställdhetspolitiken. ISA ska i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgärder inom ramen för detta uppdrag.

Myndighetens webbplats

Polarforskningssekretariatet

(Utbildningsdepartementet)

Instruktion: ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom polarforskningen.

SFS 2007:1072

Myndighetens webbplats

Post- och telestyrelsen (PTS)

(Näringsdepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet och där det bedöms lämpligt särskilt belysa och beakta kvinnors och mäns villkor.

SFS 2007:951

Myndighetens webbplats

Riksantikvarieämbetet

(Kulturdepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produktionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor.

SFS 2007:1184

Myndighetens webbplats

Rikstrafiken

(Näringsdepartementet)

Instruktion: ska verka för att jämställdhetsaspekter beaktas inom kollektivtrafikområdet.

SFS 2007:1026

Myndighetens webbplats

Sametinget

(Jordbruksdepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i beslut som rör individen utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas.

SFS 2007:1239

Myndighetens webbplats: Jämställdhet

Socialstyrelsen

(Socialdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska under 2009 fördela 2 500 000 kronor till organisationer som främjar brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner som utsatts för våld i nära relationer, samt fördela medel till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor.

Myndighetens webbplats

Statens institutionsstyrelse (SIS)

(Socialdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att systematiskt införa jämställdhetsintegrering i myndigheten.

Myndighetens webbplats

Statens kulturråd

(Kulturdepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produktionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor.

SFS 2007:1186

Myndighetens webbplats

Statens skolverk

(Utbildningsdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska planera och genomföra insatser i syfte att främja jämställdhet i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Myndighetens webbplats: Demokrati, jämställdhet och inflytande

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

(Utrikesdepartementet)

Regleringsbrev för 2009: ska redovisa hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen) fått genomslag i myndighetens verksamhet.

Myndighetens webbplats

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

(Jordbruksdepartementet)

Instruktion: i sin årsredovisning beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla studentinflytandet och hur detta inflytande har fördelats och utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv.

SFS 1993:221

Myndighetens webbplats

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)

(Kulturdepartementet)

Instruktion: ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produktionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor.

SFS 2007:1290

Myndighetens webbplats

Ungdomsstyrelsen

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Instruktion: fullgör även uppgifter enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering och förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

SFS 2007:1140

Regleringsbrev för 2009: ska genomföra utbildningar syftande till att förebygga mäns våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningarna riktas främst till anställda i kommuner som har en samordnande och utvecklande roll för fritidsverksamhet, socialtjänst samt skola.

Myndighetens webbplats: Bidrag

Myndighetens webbplats: Uppdrag

Universitet och högskolor (34 st.)

(Utbildningsdepartementet)

Högskolelagen: inom ramen för sin verksamhet ska högskolorna bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder för studenter och sökande till utbildningen.

SFS 1992:1434

Verket för innovationssystem (Vinnova)

(Näringsdepartementet)

Instruktion: ska särskilt främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde.

SFS 2007:1114

Myndighetens webbplats

Vetenskapsrådet

Instruktion: ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde.

SFS 2007:1397

Regleringsbrev för 2009: ska redovisa: 1) könsfördelningen, som inom rådets beredningsorganisation bör vara jämn dels totalt, dels per ämnesråd och kommitté, 2) könsuppdelad statistik för olika vetenskapsområden och för annan forskning som finansieras genom beslut av Vetenskapsrådet avseende antal beviljade bidrag i relation till antalet inkomna forskningsansökningar och antalet inkomna forskningsansökningar i relation till antal forskare vid lärosätena, 3) vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet, 4) i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden i exempelvis medicinsk forskning, samt 5) hur de särskilda medel som avsatts för genusforskning utnyttjats.

Myndighetens webbplats

Åklagarmyndigheten

(Justitiedepartementet)

Regleringsbrev för 2009: har, tillsammans med Rikspolisstyrelsen, fått i uppdrag att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att ytterligare intensifiera sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer, vilket ska ske i samråd med Åklagarmyndigheten.

Myndighetens webbplats

© Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakt

| Karta

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?